#IAmMother - Stories of Motherhood

Listen to her story

Okay my name is Nokwanda. Ngesikhathi ngibeletha ingane yami yokuqala kwakunzima cause ngangingenamuntu ongilekelelayo, ngangizihlalela emqashweni. So ngakhetha ukuthi kungcono ngibuyele ekhaya so umama ezokwazi ukungisiza ngoba ngangingazi lutho ngendaba yengane, ngangina-19 years.

Ngabuyela ekhaya umama wangikhombisa ukuthi ingane yenziwa kanjani, igqokiswa kanjani, yonke into nje. Kwawuyena ongisizayo ngokuthengela izingubo zengane, nokudla kwengane ngoba ngangingasebenzi. So uyena owayengisiza ngakho konke kuze kube manje, ngaze ngathola umsebenzi. Kwakunzima kakhulu hhayi kancane.

Read Nokwanda’s story in English here

Meet the artist

osmosisliza

I listen and observe whilst I make photographs. The way stories are told and their details shape the way I frame, select and position shapes and people in my photographs. To tell ones story in a safe space is a healing and cathartic act. To listen to stories is a bonding act. Hearing accounts of lived experiences is transformational. It stirs up a new sense of who one is and can be

Website:
http://osmosisliza.wixsite.com/home

Meet more of our mothers

X
X