#IAmMother - Stories of Motherhood

Listen to her story

Into eyenza ukuthi uma ungumzali, ukuthi ube lonely sometimes, ukuthi ube wedwa njengokuthi uma ungenawo umndeni.

Mina ngingumama ongenawo umndeni, ngihlala ngedwa ekhaya, so-nje ngibuye ngikudinge nami ukuthi ngikwazi ukukhuluma nomuntu, mhlawumbe ingane yami ingabe igula, ngisuke ngi-lonely anginaye umuntu engizombuza ukuthi ngenzenjani manje. Nje, ziningi izinto ezingenza ukuthi ngibe lonely njengokuthi ngike ngachaza ukuthi mina nobaba womntwanami sesihlukene, so nje ukuba umzali, ngifila lonely ngaleso sikhathi ngoba kahle kahle akekho anginayo i-support.

Esikhathini esiningi imina kuphela engizimelayo, imina engizithathela izinqumo, yimina okumele ngizicabangele futhi ukuthi ingane yami ukuze ibe right kufanele ngenze njani, yimina engiphumayo ngakho konke enginakho ngizamela umntwana wami, so ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngi-lonely ngoba anginayo i-support eningi.

Read Zandile’s story in English here

Meet the artist

Ashleigh Wegener

Photography, to me, is an art form that aptly depicts a moment in a person’s life to characterize and immortalize a glimpse into the essence of that beautiful individual or moment. As a South African we seem to have developed a strength, a drive and I have the honour and privilege of being able to use my camera as a tool to help tell the story, to evoke memory, and emotion, to teach that we are stronger than we think, to remind women of their unique beauty and ever enduring strength.
You are woman, let them hear your Roar!

Website:
http://www.ashleighwegener.co.za/

Meet more of our mothers

X
X