Skip links

Our Motherhood Manifesto

The Motherhood Manifesto is a set of 13 statements which form the foundation of what we stand for as movement builders. The manifesto was born from the words of mothers around the country, condensed into a statement of values and beliefs we hold very dear.

All our work is informed by this Manifesto to ensure accountability and authenticity of our movement.

 • We are diverse but united by our common experiences of motherhood
 • Every mother can gain from and contribute to the movement
 • Every mother is the expert on HER child
 • Every mother is worthy of care and support
 • We listen first and then speak
 • We encourage and support rather than judge and criticise
 • How we do things is as important as what we do
 • Our voices and stories are powerful
 • What divides us needs to be diminished
 • Friendship and community are critical for our mental health and wellbeing
 • There are many good practices of motherhood but no single way to mother our children.
 • We acknowledge and value the role of culture and beliefs in the way they shape our motherhood journey.
 • We have the right to celebrate our children and honour our role as mothers of the next generation.

Die Moederskapmanifes

Ons, as ma’s en ondersteuners van ma’s, glo…

 • Ons is verskillend maar verenig in ons gedeelde ervarings van moederskap.
 • Elke ma kan voordeel trek uit en bydra tot die beweging.
 • Elke ma is die deskundige oor HAAR kind.
 • Elke ma verdien sorg en ondersteuning.
 • Ons luister eers en dan praat ons.
 • Ons bemoedig en ondersteun eerder as om te oordeel en te kritiseer.
 • Hoe ons dinge doen is net so belangrik soos wat ons doen.
 • Ons stemme en stories is invloedryk.
 • Dít wat ons verdeel moet afgebreek word.
 • Vriendskap en gemeenskap is uiters belangrik vir ons geestesgesondheid en welsyn.
 • Daar is baie goeie moederskappraktyke nie net een manier om ʼn ma vir ons kinders te wees nie.
 • Ons erken en waardeer die rol van kultuur en geloofsoortuigings in hoe dit gestalte gee aan ons moederskapreis.
 • Ons het die reg om ons kinders te vier en ons rol as ma’s van die volgende generasie te eer.

Imanifesto yokuba ngumma

Thina, njengabomma nabasekeli babomma sikholwa bona…

 • Sihlukile kodwana sihlanganiswa lilemuko lethu lokuba bomma
 • Omunye nomunye umma angazuza ekuzibandakanyeni ejimeni leli
 • Omunye nomunye umma ngusiyazi emntwaneni WAKHE
 • Omunye nomunye umma fanele atjhejwe bekasekelwe
 • Silalela ntanzi bese siyakhuluma
 • Siyasekelana begodu siyakhuthazana kunokobana sahlulelane nofana sinyazane
 • Indlela esenza ngayo izinto iqakatheke ngokufanako nalokho esikwenzako
 • Amaphimbo wethu neendaba zethu zinamandla
 • Lokhu okusihlukanisako kufanele sikutjhabalalise
 • Ubungani kanye nomphakathi kuqakatheke khulu ekusisizeni kezepilo ngokomkhumbulo kanye nokuphila kuhle
 • Zinengi iindlela ezihle zokuba bomma kodwana ayikho indlela ekungiyo yodwa yokukhulisa abantwana bethu.
 • Siyayimukela begodu siyithathela phezulu indima edlalwa lisiko kanye nekolelo ngendlela ezibumba ngayo ikhambo lokuba bomma.
 • Sinelungelo lokugidinga abantwana bethu nokuhlonipha indima yethu njengabomma besizukulwana esilandelako.

UPapasho-nkqubo lobuNina

Thina, singoomama kunye nabaxhasi boomama sikholelwa ekuthini…

 • Sahlukahlukene kodwa simanyaniswa ngamava ethu afanayo okuba ngoonozala
 • Umama ngamnye unokuzuza aze abe negalelo kule mbumba
 • Umama ngamnye uyingcali emntwaneni WAKHE
 • Umama ngamnye ukufanele ukunyanyekelwa nokuxhaswa
 • Siqala siphulaphule size sithethe
 • Siyakhuthaza size sixhase endaweni yokugweba size sigxeke
 • Indlela esizenza ngayo izinto ibaluleke njengento esiyenzayo
 • Amazwi namabali ethu anamandla
 • Oko kusahlukanisayo kumele kutshitshiswe
 • Ubuhlobo noluntu zibaluleke kakhulu ukuze siphile engqondweni nasemzimbeni
 • Zininzi iindlela ezilungileyo zobunina kodwa akukho ndlela inye yokuba ngoomama kubantwana bethu
 • Siyayiqonda yaye siyayixabisa indima yenkcubeko neenkolelo ekubumbeni uhambo lwethu lobunina.
 • Sinelungelo lokubavuyela abantwana bethu nokuhlonela indima yethu njengoomama besizukulwana esizayo.

Isimemezelo Sobumama

Thina, bomama nabasekeli bomama sikholwa ukuthi…

 • Sihlukahlukene kodwa sihlanganiswe yilokho esibhekana nakho njengomama
 • Wonke umama angazuza futhi abambe iqhaza kule nhlangano
 • Wonke umama uyingcwenti enganeni YAKHE
 • Wonke umama ufanelwe ukunakelelwa nokusekelwa
 • Siyalalela kuqala bese sikhuluma
 • Siyakhuthaza futhi sisekele kunokuba sahlulele futhi sigxeke
 • Indlela esenza ngayo izinto ibaluleke njengalokho esikwenzayo
 • Amazwi nezindaba zethu kunamandla
 • Okusihlukanisayo kufanele kuncishiswe
 • Ubungane nobudlelwane bubalulekile empilweni yezingqondo zethu nasenhlalakahleni yethu
 • Kunemikhuba eminingi emihle yokuba ngumama kodwa ayikho indlela eyodwa yokuba umama ezinganeni zethu.
 • Siyayivuma futhi siyayazisa indima yamasiko nezinkolelo endleleni okwenza sibe omama ngayo.
 • Sinelungelo lokujabulela izingane zethu futhi sihloniphe indima yethu njengomama besizukulwane esizayo.

Sengwalwa sa boikano sa Bomma

Rena, bjalo ka bomma le bathekgi ba bomma re dumela gore…

 • Re a fapana eupša re kopantšhwa ke maitemogelo a rena a go swana a go ba bomma
 • Mma yo mongwe le yo mongwe a ka holega goba a kgatha tema mokgatlong
 • Mma yo mongwe le yo mongwe ke setsebi sa ngwana wa GAGWE
 • Mma yo mongwe le yo mongwe o swanetšwe ke tlhokomelo le thekgo
 • Re theeletša pele gomme ra bolela
 • Re a hlohleletša le go thekga go e na le go ahlola le go nyenyefatša
 • Ka moo re dirago dilo ka gona go bohlokwa go swana le seo re se dirago
 • Mantšu a rena le dikanegelo tša rena di maatla
 • Seo se re aroganyago se swanetše go fokotšwa
 • Segwera le setšhaba di bohlokwa go maphelo a menagano ya rena le go phela gabotse ga rena
 • Go na le ditiro tše dibotse tše ntši tša go ba bomma eupša ga go na tsela e tee ya go ba bomma go bana ba rena.
 • Re amogela le go bona mohola wa tema ya setšo le ditumelo ka tsela yeo di bopago leeto la rena la go ba bomma.
 • Re na le tokelo ya go keteka bana ba rena le go hlompha tema ya rena bjalo ka bomma ba moloko wo o tlago.

Tokomane ya Maikemisetso a Ho ba Mme

Rona, re le bomme le batshehetsi ba bomme re dumela hore…

 • Re fapane empa re kopantshitswe ke boiphihlelo ba rona bo tshwanang ba ho ba bomme
 • Mme e mong le e mong a ka una molemo kapa a kenya letsoho mokgatlong
 • Mme e mong le e mong ke setsebi ngwaneng wa HAE
 • Mme e mong le e mong o lokelwa ke tlhokomelo le tshehetso
 • Re mamela pele ebe re a bua
 • Re a kgothatsa le ho tshehetsa ho e na le ho ahlola le ho seholla
 • Kamoo re etsang dintho ka teng ho bohlokwa jwalo ka seo re se etsang
 • Mantswe a rona le dipale tsa rona di matla
 • Se re arohanyang se tshwanetse ho fediswa
 • Metswalle le batho bao re phelang le bona ke ba bohlokwa haholo bakeng sa bophelo ba botle ba dikelello tsa rona le bophelo ka kakaretso
 • Ho na le mekgwa e metle e mengata ya ho ba bomme empa ha ho tsela e le nngwe feela ya ho ba bomme baneng ba rona.
 • Re ananela le ho hlompha seabo sa moetlo le ditumelo ka mokgwa oo di bopang tsela ya rona ya ho ba bomme.
 • Re na le tokelo ya ho keteka bana ba rona le ho tlotla seabo sa rona jwalo ka bomme ba moloko o tlang.

Rona, jaaka bomme le barotloetsi ba bomme re dumela…

 • Re farologane mme re seoposengwe ka ntlha ya maitemogelo a a tshwanang a go nna mme
 • Mme mongwe le mongwe a ka solegelwa molemo go tswa go le go thusa mo mokgatlong
 • Mme mongwe le mongwe ke mankge mo ngwaneng wa GAGWE
 • Mme mongwe le mongwe o tshwanelwa ke tlhokomelo le thotloetso
 • Re reetsa pele mme go tswa foo re bue
 • Re a kgothatsa le go rotloetsa go na le go atlhola le go tshwaya diphoso
 • Kafa re dirang dilo ka gone go botlhokwa fela jaaka se re se dirang
 • Mantswe a rona le dipolelo tsa rona di maatla
 • Se se re aroganyang se tlhoka go fedisiwa
 • Botsala le baagi di botlhokwa gore re itekanele sentle mo mogopolong le botsogo jo bontle
 • Go na le ditiro tse dintsi tse dintle ka go nna mme mme ga go tsela e le nngwe ya go tlhokomela bana ba rona.
 • Re a lemoga le go tseela godimo seabe sa setso le ditumelo mo tseleng e di bopang ka yone leetlo la rona la go nna mme.
 • Re na le tshwanelo ya go ipelela bana ba rona le go tlotla seabe sa rona jaaka bomme ba kokomana e e latelang.

Imanifesto Yekuba Ngumake

Tsine, njengabomake nebasekeli babomake siyakholwa…

 • Sehlukile kodvwa simunye ngelwati lolufanako lesinalo lwekuba ngumake
 • Wonkhe longumake angazuza aphindze afake sandla kulenhlangano
 • Wonkhe longumake uyingcweti yemntfwana WAKHE
 • Wonkhe longumake ufanele kunakekelwa nekusekelwa
 • Sicala ngekulalela bese siyakhuluma
 • Sikhutsata siphindze sisekele kunekwahlulela nekusola
 • Indlela lesenta ngayo tintfo ibaluleke njengaloku lesikwentako
 • Emaphimbo netindzaba tetfu tinemandla
 • Loku lokusehlukanisako kumele kunyamalaliswe
 • Bungani nemmango kubalulekile engcondvweni nasekuphileni kwetfu
 • Kunetinchubo letinyenti letinhle tekuba ngumake kodvwa ayikho indlela yinye yekukhulisa bantfwana betfu.
 • Siyayibona futsi siyayihlonipha indzima yemasiko netinkholelo ngendlela letigucula ngayo luhambo lwetfu lwekuba ngumake.
 • Sinelilungelo lekubungata bantfwana betfu nekuhlonipha indzima yetfu njengabomake besitukulwane lesitako .

Manifesito wa Vhumme

Riṋe, sa vhatikedzi vha mme na vhomme ri tenda uri…

 • Ri vha mifudafuda fhedzi ro ṱanganywa nga tshenzhemo dzi no fana dza vhumme
 • Mme muṅwe na muṅwe a nga vhuelwa khathihi na u shela mulenzhe kha fulo iḽi
 • Mme muṅwe na muṅwe ndi makone kha ṅwana WAWE
 • Mme muṅwe na muṅwe o tewa nga thikhedzo na ndondolo
 • Ri thoma nga u thetshelesa ra kona u amba
 • Ri tikedza na u ṱuṱuwedza u fhira u sasaladza na u haṱula
 • Nḓila ine ra ita zwithu ngayo i na tshileme u fana na zwine ra ita
 • Maipfi ashu na zwine ra anetshela zwi na tshileme
 • Zwine zwa ri fhambanya zwi tea u ṱhoṱhela
 • Vhukonani na vhuhura ndi thikho dza mutakalo wa muhumbulo na mutakalo wa muthu ene muṋe
 • Hu na maitele avhuḓi manzhi a vhumme fhedzi a hu na nḓila nthihi fhedzi ya u vha mme kha vhana vhashu.
 • Ri a tenda na u gagamisa vhuḓifhinduleli ha mvelele na mikhuvha zwine zwa ri ṱangela lwendo lwa vhumme hashu.
 • Ri na pfanelo dza u pembelela vhana vhashu na u ṱhonifha vhuḓifhinduleli hashu sa vhomme vha murafho u ḓaho.

Manifesto ya Vutswari

Hina, tani hi vamanana tlhelo vaseketeri va vamanana hi tshembha leswaku…

 • Hi hambanile kambe hi hlangana hi ntokoto wa hina wo fana kunga vutswari.
 • Manana un’wana ni un’wana a nga vuyeriwa ni ku hoxa xandla eka nhlangano lowu.
 • Manana un’wana ni un’wana i mutivi nkulu eka nwana WA YENA.
 • Manana un’wana ni un’wana u ni mfanelo yo hlayisiwa ni ku seketeriwa.
 • Hi sungula hi ku yingisela kutani hivulavula.
 • Ha hlohletela hi thlela hi seketela ku nga ri ku avanyisa ni ku sandza.
 • Ndlela leyi hi endlaka swilo ha yona yi ni nkoka ku fana ni leswi hi swi endlaka.
 • Marito ni swihungwana swa hina swi ni matimba.
 • Leswi swi hi avanyisaka tani hi vavasati swi fanele ku mbindzumuxiwa.
 • Vunghana ni vun’we eka tindhawu ta hina swi ni nkoka eka rihanyo ra hina.
 • Kuni tindlela to tala letinene ta vutswari kambe ku pfumaleka ni yin’we leyi dyondzisaka hi kuva mutswari eka n’wana.
 • Hi lemuka ni ku vona nkoka wa ndhavuko ni ripfumelo eka ndlela leyi swi vumbaka gondzo ra kuva manana.
 • Hi ni mfanelo yova hi tlangela vana va hina ni ku xixima xiphemu xa hina tanihi vamanana va tiko ra rixaka lera ha taka.